Waddenfondsproject

gericht op vismigratie

Vissen hebben een groot leefgebied nodig om te kunnen overleven. Vissen als paling, stekelbaars en rivierprik zwemmen duizenden kilometers en zijn zelfs afhankelijk van zoet én van zout water. Samen werken we aan de verbetering van vismigratieroutes en herstellen we de ecologisch relatie tussen Waddenzee en het achterland.

Samenwerken

gericht op onderzoek en uitvoering

Door kennis en krachten te bundelen, ontstaat een Waddenbrede aanpak en een waardevolle bijdrage aan de kennis over het Waddengebied. De vier noordelijke waterschappen, Van Hall Larenstein en Waddenfonds werken samen om de vismigratie te bevorderen. We trekken daarin op met andere overheden, natuurbeheerders, kennisinstituten en de visserijsector.

Extra subsidie van Waddenfonds

Het Waddenfonds is positief over verlenging van het project Ruim baan voor Vissen 2 én verleent daarvoor een extra financiële bijdrage van 4,3 miljoen euro.

 

 

Lees meer

Knelpunten in beeld?

Bekijk onze vismigratiekaart

Op de kaart is te zien welke vismigratieknelpunten de afgelopen jaren al zijn opgelost.

 

 

Lees meer

Migratieroutes in beeld

Door de aanleg van kanalen en vaarten zijn de natuurlijke afwateringen vanaf de bron tot aan de zee doorkruist en complexer geworden. Vissen kunnen vaak meerdere routes nemen om bij hun paai- en opgroeigebieden aan te komen. Vaak is niet duidelijk langs welke routes de vis verder landinwaarts trekt. De komende jaren brengen we migratieroutes en mogelijke knelpunten en barrières in beeld.

Lees meer

‘We doen alles binnen onze macht om ruim baan voor vissen te maken’

 

Lees meer

Wij doen onderzoek

De afgelopen jaren zijn vele werkzaamheden verricht met als doel de paai- en opgroeigebieden te herstellen. De komende jaren kijken we wat de resultaten zijn, of we de juiste maatregelen hebben getroffen en waar eventueel aanpassingen nodig zijn.

Lees meer

Welke maatregelen

We voeren maatregelen uit voor vrije vismigratie en het verbeteren van de leefomgeving voor de vis. Het gaat niet alleen om het vispasseerbaar maken van knelpunten, maar ook om de bereikbaarheid en herstel van paai- en opgroeigebieden.

Lees meer

© 2024 · concept & realisatie: Custard on & offline communicatie