Maatregelen

Fysieke projecten voor vrije vismigratie

De komende jaren wordt onder het project Ruim baan voor Vissen een groot aantal projecten, maatregelen en activiteiten voorbereid en uitgevoerd. Het gaat om de verdere optimalisatie en inrichting van watersystemen, langs de kust en in het binnenland. We hebben het over fysieke maatregelen. Maatregelen die gericht zijn op de vrije migratie van vis en het herstel van diadrome vissoorten in het Waddengebied.

Herstel zoet-zout-overgangen

We herstellen de vismigratie langs de kust, bij de overgangen van zoet naar zout. Meerdere intrekpunten zijn al gerealiseerd of verbeterd, maar er zijn nog een aantal knelpunten. Door de grote afmetingen, getijdenwerking en de strenge eisen vanuit veiligheid en hoogwaterkering vereisen deze locaties doorgaans andere, meer kostbare, maatregelen dan de knelpunten in het achterland.

Verbeteren vispasseerbaarheid spuisluis Oostoever

Verbeteren vispasseerbaarheid spuisluis Oostoever

 

Verbeteren visveiligheid gemaal Duurswold

Verbeteren visveiligheid gemaal Duurswold

 

Viswering bij zeegemaal Fiemel

Viswering bij zeegemaal Fiemel

 

Realiseren brakwatergebieden

Realiseren brakwatergebieden

Herstellen doortrek-routes

Zijn vissen het land binnen, dan is het van belang dat ze naar de paai- en opgroeigebieden kunnen in het achterland. De belangrijkste doortrek-routes moeten toegankelijk gemaakt. Op basis van doelsoorten kan onderscheid worden gemaakt in de migratieroutes naar de beken en de dichter langs de kust gelegen polder- en boezemsystemen. Deze vragen vaak om toepassing van andere typen vispassages.

Ontsluiting Marnewaard en aantakkende maren van het Reitdiep

Ontsluiting Marnewaard en aantakkende maren van het Reitdiep

Monitoring efficiëntie vispassages Marnewaard

Monitoring efficiëntie vispassages Marnewaard

Vispassage Stontelerkeersluis

Vispassage Stontelerkeersluis

Herstellen en uitbreiden leefomgeving van de vis (herstel habitatfunctie)

Op verschillende plekken verbeteren we de leefomgeving van vissen. Het gaat om de inrichting van het achterliggende gebied als paai- en opgroei gebied voor vis. Afhankelijk van de doelsoorten kan onderscheid worden gemaakt in het habitatherstel van beken en polder- en boezem-systemen. Deze vragen elk om een andere soort- en systeembenadering en specifieke inrichtingsmaatregelen.

Habitat Flora in beek (in totaal 3 hectare in de Grote Masloot en het Eelderdiep)

Habitat Flora in beek (in totaal 3 hectare in de Grote Masloot en het Eelderdiep)

 

Dood hout in beken

Dood hout in beken

 

Aanleg paai- en opgroeigebieden Spuikanaal, Balgzandkanaal enAmstelmeerkanaal

Aanleg paai- en opgroeigebieden Spuikanaal, Balgzandkanaal en Amstelmeerkanaal

 

Herinrichting Eilanden Amstelmeer

Herinrichting Eilanden Amstelmeer

 

© 2023 · concept & realisatie: Custard on & offline communicatie