home ›› Partners

Partners

Ruim Baan Voor Vissen in het Waddengebied is een samenwerkingsproject van de vier noordelijke waterschappen: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s. Het project wordt ondersteund door het Waddenfonds.


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het Noorderkwartier van de provincie Noord-Holland, het gebied boven het Noordzeekanaal inclusief het eiland Texel. Het is verantwoordelijk voor de waterkeringen, voor zuivering van het afvalwater en voor schoon oppervlaktewater. Ook heeft het een groot aantal polderwegen, waaronder wegen op dijken, in beheer. (www.hhnk.nl)


Wetterskip Fryslân

Onder het motto 'Skjin wetter en droege fuotten' (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. Met bijna 600 medewerkers zorgt het waterschap voor  schoon water, voldoende water en de veiligheid. (www.wetterskipfryslan.nl)


Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsonderneming voor veilig en duurzaam waterbeheer. Als integraal waterschap heeft Noorderzijlvest de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater, de zorg voor de waterkering en het vaarwegbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer. (www.noorderzijlvest.nl)


Waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap Hunze en Aa’s zorgt in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen voor de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit in sloot en plas, voor de zuivering van afvalwater, voor veilige waterkeringen en toegankelijke vaarwegen. Kortom: alle taken voor het beheer van oppervlaktewater en het ondiepe grondwater. (www.hunzeenaas.nl)


Waddenfonds

De doelen van het Waddenfonds zijn:

  • Vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied
  • Verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee
  • Duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied en een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden
  • Ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied

Rijkswaterstaat
Het water- en natuurbeleid van Rijkswaterstaat richt zich op het herstel van natuurlijke processen en op de bescherming van bedreigde en zeldzame diersoorten. In dit kader ondersteunt Rijkswaterstaat Ruim baan voor vissen in het Waddengebied.

De Vis Migratie Kaart
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl