home ›› Ruim Baan Voor Vissen

Ruim Baan Voor Vissen

Een gezonde visstand ontstaat als de leefgebieden van de vissen goed zijn en ook de bereikbaarheid goed is. Sommige vissen zwemmen vanuit de zee naar de binnenwateren van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe om daar te paaien of te groeien. Het gaat hierbij om onder meer de paling, rivierprik, spiering en de drie doornige stekelbaars. De vier noordelijke waterschappen werken op verschillende plekken aan het opheffen van barrières voor vismigratie. Poldergemalen worden voorzien van visvriendelijke pompen of van veilige passervoorzieningen. De komende jaren heffen de waterschappen een groot aantal barrières op en geven zo ruim baan voor vissen in het Waddengebied. 

Het bereiken van een gezond en leefbaar watersysteem is mede afhankelijk van de visstand. Vissen hebben vrije bewegingsruimte nodig voor het volbrengen van hun levenscyclus en voor het duurzaam in stand houden van populaties. Concreet betekent dit dat vrije vismigratie essentieel is voor het bereiken van ecologische doelstellingen. Het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s heeft met haar vele meren, plassen, beken en uitgebreide boezem ook een kraamkamerfunctie voor vissen uit de Waddenzee en het IJsselmeergebied. Het beheergebied vormt daarnaast een belangrijk leefgebied voor aal, die opgroeit in het zoete water en voor zijn voortplanting juist weer naar zee trekt.


Barrières en oplossingen

De reis van de vis over de ecologische “onderwater” snelwegen, ofwel vismigratieroutes, verloopt niet zonder risico. Gemalen, sluizen en stuwen zijn vaak onneembare barrières waardoor vismigratieroutes zijn geblokkeerd. In Noord-Nederland zijn duizenden obstakels aanwezig. Om de vissen een handje te helpen en om aan ecologische doelstellingen van de Europese Kader Richtlijn Water te voldoen werken de waterschappen aan het slechten van vismigratiebarrières. Dit gebeurt overigens al sinds enige jaren. Op diverse plaatsten zijn vismigratievoorzieningen gebouwd. Daarnaast wordt de laatste jaren bij nieuwbouw van gemalen standaard visvriendelijke principes toegepast. 


Aan de slag met vismigratie

De vier noordelijke waterschappen bundelen hun ambities en intensiveren de samenwerking. Zo zetten ze een grote stap in het verbeteren van vismigratiemogelijkheden. Dit streven wordt financieel ondersteund met een bijdrage uit het Waddenfonds.

Naast het opheffen van fysieke barrières en het uitvoeren van onderzoek en monitoring streven de waterschappen er naar om de opgedane kennis te delen en draagvlak voor vismigratie en maatregelen te vergroten.

 

De Vis Migratie Kaart
Ruim Baan Voor Vissen op Twitter
Volg ons op twitter @ruimbaanvoorvis
'Ruim baan voor vissen' is een
samenwerkingsproject van:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Wetterskip Fryslân Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa's
© 2012 ruimbaanvoorvissen.nl | copyright | disclaimer | Ontwerp & webontwikkeling Custard.nl